Privacy

Privacyverklaring www.ikkoopuwboot.nu

 

Floris Watersport B.V. handelend onder de naam www.ikkoopuwboot.nu, gevestigd aan Scharlo 8, 5165 NG Waspik, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 50126040, verder te noemen: www.ikkoopuwboot.nu.

www.ikkoopuwboot.nu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

www.ikkoopuwboot.nu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief bijvoorbeeld door het invullen van de website, het aanmaken van een profiel, in correspondentie en telefonisch aan ons verstrekt.
 • Bankgegevens zodra er een inkoopovereenkomst tot stand is gekomen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zullen door ons niet worden verwerkt. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet vooraf controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@floriswatersport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

www.ikkoopuwboot.nu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, details over het vaartuig door te nemen of afspraken te maken,
 • Om het vaartuig te kunnen bezichtigen,
 • Voor het afhandelen van de betaling van de inkoop of onkostenvergoeding,
 • Tot slot verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor doeleinden, zoals direct marketing of andere reclame uitingen. U zult door ons dan ook niet worden benaderd voor andere doeleinden dan het door uw gedane aanbod.

Als u liever uw persoonsgegevens niet met ons deelt, kunnen wij geen contact met u opnemen om in onderhandeling te gaan over de inkoop van uw vaartuig.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

www.ikkoopuwboot.nu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Besluiten worden altijd genomen door een medewerker van www.ikkoopuwboot.nl of Floris Watersport B.V., dan wel een door Floris Watersport B.V. gemachtigde derde.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:

www.ikkoopuwboot.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail: indien een inkoopovereenkomst tot stand is gekomen; 7 jaar als gevolg van belastingwetgeving. Indien geen inkoopovereenkomst tot stand is gekomen, worden de gegevens twee jaar bewaard, zodat bij een passende koper alsnog contact kan worden gezocht.
 • Bankgegevens: indien een inkoopovereenkomst tot stand is gekomen; 7 jaar als gevolg van belastingwetgeving. Indien geen inkoopovereenkomst tot stand is gekomen, worden uw bankgegevens niet bewaard.
 • IP adres: twee jaar, zodat bij een passende koper alsnog contact kan worden gezocht.
 • Andere persoonsgegevens die door u vrijwillig zijn verstrekt: twee jaar, zodat bij een passende koper alsnog contact kan worden gezocht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

www.ikkoopuwboot.nu verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. www.ikkoopuwboot.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In sommige gevallen zal www.ikkoopuwboot.nl een andere inkoper voor uw vaartuig zoeken dan Floris Watersport B.V. In dat geval zullen uw persoonsgegevens met deze andere inkoper worden gedeeld, hiervoor zal uw toestemming worden gevraagd.

 

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

www.ikkoopuwboot.nu gebruikt tijdelijke cookies die nadat de browser wordt afgesloten komen te vervallen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Google analytics welke volledig geanonimiseerd is. Er worden geen andere vergelijkbare technieken gebruikt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door www.ikkoopuwboot.nu en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@floriswatersport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u een verzoek doet tot wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, zullen de gegevens over uw vaartuig worden bewaard. Het betreft dan uitsluitend gegevens over het vaartuig die niet naar u als persoon te herleiden zijn, zoals gegevens over het vaartuig, de staat en de vraagprijs.

Indien u ondanks onze zorgvuldigheid toch niet tevreden bent met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of met uw rechten om uw gegeven in te zien, te verwijderen of aan te laten passen kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

www.ikkoopuwboot.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@floriswatersport.nl.

Gelijk verkopen