Algemene voorwaarden

Algemene Inkoop Voorwaarden www.ikkoopuwboot.nu

 

Artikel 1: definities

In deze Algemene Inkoop Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De website: www.ikkoopuwboot.nl; de website waarop de verkoper een aanbod doet tot de verkoop van het vaartuig. Deze website wordt vertegenwoordigd door Floris Watersport.
 2. Floris Watersport: de rechtspersoon; Floris Watersport B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 50126040 gevestigd te: Scharlo 8 5165 NG Waspik.
 3. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die door middel van het plaatsen van een vaartuig op de website Floris Watersport uitnodigt tot het doen van en bod op het vaartuig met het oogmerk een overeenkomst met Floris Watersport aan te gaan tot de inkoop van het vaartuig door Floris Watersport.
 4. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de daarvan deeluitmakende uitrustingstukken en inventaris, evenals een casco of vaartuig in aanbouw.
 5. Elektronisch: per e-mail, telefoon of website.

Artikel 2: toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Inkoop Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper, bod van Floris Watersport en iedere inkoopovereenkomst van vaartuigen of onderdelen, waaronder ook buiten-, en binnenboordmotoren, daarvan.
 2. De Nederlandse tekst van deze Algemene Inkoop Voorwaarden is de authentieke tekst en prevaleert boven vertalingen van deze Algemene Inkoop Voorwaarden.

Artikel 3: aanbod en proefvaren

 1. Indien de verkoper een aanbod doet aan Floris Watersport, dan heeft Floris Watersport achtenveertig uur de tijd om dit aanbod te aanvaarden of een tegenbod te doen, tenzij een andere termijn wordt afgesproken.
 2. Floris Watersport heeft de mogelijkheid om, op eigen risico, een proefvaart te maken met het vaartuig.
 3. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het vaartuig. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Floris Watersport mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden vaartuig en zijn niet ouder dan 3 maanden, indien afbeeldingen ouder zijn wordt dit in de omschrijving op de website aangegeven.
 4. De verkoper garandeert dat hij/zij de eigenaar is van het vaartuig, dan wel gemachtigd is om het vaartuig en of de onderdelen te verkopen. Floris Watersport zal alle communicatie via de verkoper laten verlopen.
 5. De verkoper levert het vaartuig in onvoorwaardelijke eigendom, vrij van hypotheken en beslagen en van inschrijvingen daarvan en vrij van schulden en of verplichtingen van welke aard dan ook, waaronder ook verstaan wordt de havenschulden. Verkoper vrijwaart Floris Watersport voor alle eventuele aanspraken van derden.
 6. Alle vaartuigen en of onderdelen worden gekocht als marge goederen, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 4: de inkoopovereenkomst

 1. De inkoopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.
 2. De inkoopovereenkomst wordt schriftelijk, dan wel elektronisch vastgelegd. De inkoopovereenkomst is voorzien van deze Algemene Inkoop Voorwaarden.
 3. Alle werf gebouwde vaartuigen van na 1997 dienen te zijn voorzien van een CE-markering met verklaring van overeenstemming. Indien dit ontbreekt, zal Floris Watersport de kosten voor een aanvraag hiertoe in mindering brengen op de koopprijs.
 4. Snelle motorboten, te weten alle vaartuigen welke sneller dan 20 km per kunnen uur varen, dienen te zijn geregistreerd bij de RDW.
 5. Na ondertekening van de inkoopovereenkomst is het vaartuig verzekerd door Floris Watersport.
 6. Floris Watersport draagt, voor eigen rekening en risico, zorg voor het vervoer van het vaartuig.
 7. Floris Watersport koopt het vaartuig en de onderdelen in de staat zoals deze op dat moment zijn. Floris Watersport heeft een onderzoeksplicht naar de kwaliteit en de staat van het gehele vaartuig en/ of onderdeel. De verkoper zal hiertoe Floris Watersport van alle benodigde informatie voorzien en alle vragen te goeder trouw beantwoorden.

Artikel 5: eigendomsvoorbehoud en betaling

 1. De verkoper zal geen eigendomsvoorbehoud hanteren richting Floris Watersport.
 2. Floris Watersport kan een aanbetaling doen als bevestiging van de koop. Nadat de aanbetaling is voldaan, is de koop onomkeerbaar.
 3. Floris Watersport zal betalingen, binnen achtenveertig uur, per bank voldoen, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 6: annulering

 1. Zodra verkoper en Floris Watersport het eens zijn geworden over de inkoopprijs, zal er een afspraak worden gemaakt voor een bezichtiging. Tot acht uur voor de bezichtiging kan de verkoper de verkoop ontbinden.
 2. In het geval de verkoper de verkoop ontbindt minder dan acht uur voor de bezichtiging, zal Floris Watersport een onkostenvergoeding aan de verkoper in rekening brengen van minimaal de reiskosten en het arbeidsloon.
 3. Indien tijdens de bezichtiging, of in minder dan acht uur voor de bezichtiging, de verkoper de voorwaarden voor de verkoop verandert, zal Floris Watersport een onkostenvergoeding aan de verkoper in rekening brengen van minimaal de reiskosten en het arbeidsloon. Een verandering van de voorwaarden is onder andere een verandering van de prijs, een andere staat van het vaartuig dan tijdens het aanbod gepresenteerd, of het toch niet bevoegd is tot de verkoop.

Artikel 7: overmacht en geldend recht

 1. In het geval dat Floris Watersport of de verkoper door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Floris Watersport en de verkoper zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.
 3. In geval van overmacht heeft de verkoper geen recht op enige (schade)vergoeding.
 4. Op deze Algemene Inkoop Voorwaarden en alle met Floris Watersport gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Gelijk verkopen